Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik

Wyłączenia

 • część plików graficznych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Fronczek.
 • E-mail: m.fronczek@warka.pl
 • Telefon: 48 665 12 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Joanna Jatymowicz
 • Adres: ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
 • E-mail: mgbpwarka@op.pl
 • Telefon: 48 667 36 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce znajdują się w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawskiej 45, 05-660 Warka

 • Wejście od ulicy Polnej.
 • Zainstalowana pochylnia.
 • Budynek składający się z dwóch pięter.
 • Brak windy.
 • Biblioteka znajduję się na pierwszym piętrze.
 • Szerokie korytarze, klatka schodowa.
 • Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.